cerrar

Download pdf

Reglamento de la liga

Aviso legal

GIPUZKOAKO DISTANTZIA LUZEKO X. LIGA - 2010
X LIGA DE GIPUZKOA DE LARGA DISTANCIA - 2010
Gipuzkoako Distantzia Luzeko X. Liga
2009/2010 denboraldikoa ondoan adierazitako
betekizunek arautuko dute.
La X Liga de Gipuzkoa de Natación de Larga
Distancia de la temporada 2009/2010 se
desarrollará conforme a las presentes normas.
1. Igerialdiak.
Gipuzkoako distantzia luzeko liga Gipuzkoako
Igeriketa Federazioko egutegi ofizialean
bildutako lau igerialdi hauek osatzen dute:
• Getaria-Zarautz
• Txingudiko badia
• Paseo Berria
• Kontxako Badia
• Haize Orrazia
• Irla
1. Travesías.
La Liga de Gipuzkoa de natación de larga
distancia lo componen las siguientes travesías
incluidas en el calendario oficial de la Federación
Guipuzcoana de Natación:
• Getaria-Zarautz
• Bahia de Txingudi
• Paseo Nuevo
• Bahia de la Concha
• Peine del Viento
• La isla
2. Parte-hartzea.
Arautegi honetan dauden eskakizun guztiak
betetzen dituen edonork parte har dezake.
D mailako igerilariek eskolarteko zein
federatutako lizentzia eduki beharko dute.
2. Participación.
Podrán participar en la liga las nadadoras y
nadadores que cumplan con todos los requisitos
de esta normativa.
Los nadadores de la categoría D deberán estar
en posesión de licencia escolar o federativa.
3. Kategoriak
• Kategoría A (Beteranoak): 1966ko
Urtarrilak 1 baino lehenago jaioak.
• Kategoría B (Masterrak): 1966ko
Urtarrilak 1 eta 1975ko abenduaren 31
artean jaioak.
• Kategoría C (Seniorrak): 1976ko
Urtarrilak 1 eta 1995ko abenduaren 31
artean jaioak.
3. Categorías.
• Categoría A (Veteranos): Nacidos antes
del 1 de Enero de 1966.
• Categoría B (Master): Nacidos entre el 1
de Enero de 1966 y el 31 de Diciembre de
1975.
• Categoría C (Senior): Nacidos entre el 1
de Enero de 1976 y el 31 de Diciembre de
1995.
GIPUZKOAKO DISTANTZIA LUZEKO X. LIGA - 2010
X LIGA DE GIPUZKOA DE LARGA DISTANCIA - 2010
• Kategoría D (Infantilak): 1996ko
Urtarrilak 1 eta 1999ko abenduaren
31 artean jaioak.
• Categoría D (Infantil): Nacidos entre el 1
de Enero de 1996 y el 31 de Diciembre de
1999.
4. Puntuazioa.
Txip horiarekin inskribatu eta parte hartzen
dutenek soilik puntuatuko dute. Lau proba
hoberenak puntuatuko dute honako algoritmoa
erabiliz: (lehenengoaren denbora/igerilariaren
denbora)*100
4. Puntuación.
Puntuaran sólo los nadadores que se inscriban y
participen con el Chip Amarillo. Puntuaran las 4
mejores pruebas con el siguiente algoritmo:
(tiempo del primero-a/tiempo nadador-a)*100.
5. Irabazlea.
Kategoria bakoitzean puntu gehien lortzen
dituena izango da distantzia luzeko Gipuzkoako
ligako txapelduna.
5. Ganador.
En cada una de las categorías el nadador o
nadadora que obtenga mayor número de puntos en
total se proclamará campeón o campeona de la
Liga de Guipúzcoa de larga distancia.
6. Sariak.
• Garaikurra kategori bakoitzean sailkaturiko
lehenari
• Garaikurra kategori bakoitzean sailkaturiko
bigarrenari.
• Garaikurra kategori bakoitzean sailkaturiko
hirugarrenari.
• Distantzia luzeko Gipuzkoako Txapelketako
garaikurrak egutegiko azken proban
banatuko dira.
6. Premios.
• Trofeo de campeón/a de la Liga de
Guipúzcoa al 1º clasificado/a de cada
categoría.
• Trofeo al 2º clasificado/a de cada categoría.
• Trofeo al 3º clasificado/a de cada categoría.
Los trofeos del Campeonato de Guipúzcoa de larga
distancia se entregarán coincidiendo con la última
prueba del calendario.
GIPUZKOAKO DISTANTZIA LUZEKO X. LIGA - 2010
X LIGA DE GIPUZKOA DE LARGA DISTANCIA - 2010
7. Inskripzioaren zenbatekoa.
• A-B-C Kategoriak; 1700 € (Inskripzioa
1400 € eta txiparen* alkilerra 300 €)
igerialdi guztietarako Getaria-Zarautz
igerialdiaren salbuespenarekin azken
honetan 2000€ (Inskripzioa 1700 € eta
txiparen* alkilerra 300 €)
• D Kategoria: 1100 € (Inskripzioa 800 €
eta txiparen* alkilerra 300 €).
(*) Txip horiaren jabeek inskripzioa bakarrik
ordainduko dute.
7. Precio de inscripción.
• Categorías A-B-C: 1700 € (1400 €
inscripción y 300 € alquiler del Chip*).
Para todas las Travesías excepto la
Getaria-Zarautz 2000 € (1700 €
inscripción y 300 € alquiler del Chip*)
• Categoría D: 1100 € (800 € inscripción y
300 € alquiler del Chip*).
(*) Los poseedores del chip amarillo solo
abonarán la inscripción.
8. Lehiaketa-araudia.
Liga honetako igerialdien lehiaketa-araudian
proba bakoitzari berez dagozkienez gain (partehartzea
distantziak sariak...) Gipuzkoako
Federazioaren distantzia luzeko lehiaketen
arauak egongo dira indarrean.
8. Reglamento de competición.
El reglamento de competición de las travesías
incluidas en esta Liga recogerá junto con las
características propias de la prueba (participación
distancias premios etc.) los puntos del
Reglamento de competiciones de larga distancia
de la Federación Guipuzcoana de Natación.
9. Erantzunkizuna.
Gipuzkoako Igeriketa Federazioak ez du bere
gain hartuko gerta litekeen edozein
gorabeheraren ondoriozko erantzukizunik. Partehartzaile
guztiak aseguratuta egongo dira izena
eman eta dagokien kuota ordaindu eta gero.
9. Responsabilidad.
La Federación Guipuzcoana de Natación declina
cualquier responsabilidad sobre los eventuales
percances que pudieran suceder. Todos los
participantes dispondrán de un seguro de
accidentes incluido en la inscripción.
GIPUZKOAKO DISTANTZIA LUZEKO X. LIGA - 2010
X LIGA DE GIPUZKOA DE LARGA DISTANCIA - 2010
10. Antolatzaileak.
Gipuzkoako Igeriketa Federazioa.
Zarautz Balea IKT
CDN Bidasoa XXI
CD Fortuna KE
C. Atlético San Sebastián
CN Easo
10. Organiza.
Federación Gipuzkoana de Natación.
Zarautz Balea IKT
CDN Bidasoa XXI
CD Fortuna KE
C. Atlético de San Sebastián
CN Easo
11. Erakunde laguntzaileak.
Euskal Igeriketa Federazioa
Gipuzkoako Foru Aldundia
Kirolarekin
11. Entidades colaboradoras.
Federación Vasca de Natación
Diputación Foral de Guipúzcoa.
Kirolarekin
12. Epaimahaia
Gipuzkoako Igeriketa Federazioaren Arbitroen
Elkargoa.
Egutegian barne hartutako igerialdietan parte
hartuko duten epaileek lehiaketa bakoitzeko akta
jasoko dute izandako gorabeherak
deskalifikazioak etab. adieraziz eta Arbitro
Epaileak sinatuko du behar diren eraginak sor
ditzan. Epaileak idazkaritzan geratuko dira ordu
erdiz lehia amaitu eta gero erreklamazioei
erantzuteko. Denbora tarte hori igaro eta behin
emaitzak ofizialak izango dira.
12. Jurado:
Colegio de árbitros de la Federación Guipuzcoana
de Natación.
Los Jueces participantes en las distintas travesías
programadas extenderán el Acta correspondiente
expresando las incidencias habidas
descalificaciones etc. debiendo estar firmada por
el Juez Arbitro para que surta los efectos
correspondientes. Los jueces estarán en secretaría
hasta 30 minutos finalizada la prueba para atender
las posibles reclamaciones. Una vez pasado dicho
periodo los resultados serán oficiales.
13. Salbamendua eta Sorospena.
Antolatzaileek beren esku izango dituzte
13. Salvamento y Socorrismo.
La organización dispondrá de los medios de
GIPUZKOAKO DISTANTZIA LUZEKO X. LIGA - 2010
X LIGA DE GIPUZKOA DE LARGA DISTANCIA - 2010
salbamendurako behar dituzten sorospenbaliabideak
igerialdia amaitu arte
salvamento necesarios para el desarrollo de las
travesías hasta la finalización de las mismas.
14. Jarraibideak.
Itsasontzi ez-ofizialen baten laguntzarik jasotzen
duen partaidea deskalifikaturik geratuko da.
Indarrean dauden arauak betetzen ez dituen edo
epaileen azalpenei kasu egiten ez dien igerilari
oro zuzenean deskalifikatuta geratuko da.
Neoprenozko trajea debekatuta dago.
(F.I.N.A. araudia)
Txipa eta dortsala lehiaren egunean eta irteera
eman baino ordubete lehenago arte jasoko dira
antolakuntzak irteeragunean horretarako jarritako
mahaian. (Getaria-Zarautzkoan ezik Zarautzko
Munoa Plazan banatuko baitira).
Igerilari guztiek zeharkatu beharko dute helmuga
txipa orkatilean loturik dutela eta horrez gain
dortsaleko zenbakia bi besoetan idatzia izan
beharko dute epaileen lana errazteko.
Derrigor erabili behar da antolatzaileek
emandako txanoa.
Helmugara iristeko gehienezko denbora ordu eta
erdian ezartzen da. Muga gainditzen duten
igerilari guztiek lehiaketa utzi beharko dute
antolatzaileek adierazi ahala eta soroletzazerbitzuek
jasoko dituzte. Muga hori igerialdiko
Arbitro Epaileak beharrezkotzat jotzen badu
bakarrik aldatu ahal izango da.
14. Instrucciones.
Los participantes que reciban ayuda de
embarcaciones no oficiales serán descalificados.
Todo nadador o nadadora que no cumpla las
normas vigentes o desobedezca las indicaciones
del juez será automáticamente descalificado.
El uso de traje de neopreno no está permitido.
(Reglamento F.I.N.A)
El día de la prueba y hasta una hora antes de la
salida se recogerá el chip y el número del dorsal
en la mesa que la organización tendrá instalada en
la salida. (Excepto en la Getaria-Zarautz que se
recogerán en la Plaza de la Munoa en Zarautz).
Todos los nadadores deberán cruzar la línea de
meta con el chip atado en el tobillo. Y así mismo
todos los participantes deberán de llevar pintado
el número del dorsal en los dos brazos para que
los jueces puedan identificarlos fácilmente.
Es obligatorio el uso del gorro entregado por la
organización.
Se establecerá un límite de tiempo de llegada
fijado en una hora y treinta minutos. Todos los
participantes que superen el límite deberán
abandonar la prueba cuando sean requeridos por
la organización siendo recogidos por los servicios
correspondientes. Este límite podrá ser
modificado únicamente si el Juez Árbitro de la
GIPUZKOAKO DISTANTZIA LUZEKO X. LIGA - 2010
X LIGA DE GIPUZKOA DE LARGA DISTANCIA - 2010
travesía entiende que es procedente prolongarlo.
15. Arau osagarriak.
Igerialdi bakoitzeko batzorde antolatzaileak
programatu diren ekitaldiak aldatzeko edo bertan
behera uzteko eskumena izango du. Programatu
diren igerialdietatik edozeinetan aldaketak gerta
litezke edo bertan behera utz liteke ezinbesteko
arrazoiak direla medio. Erabaki hori agintari
eskudunek (Itsas Kapitaintzak Epailebatzordeak
etab.) hartuko dute lehia aurrera
eramateko baldintzak betetzen ez direla irizten
badiote.
Kasu horretan igerialdiaren Batzorde
Antolatzailea saiatuko da suertatutako egoera
hori konpontzen. Igerialdia bertan behera uzten
bada beste ordu edo egunen batean egiteko
aukera aztertuko da. Horretarako aukerarik ez
badago behin betiko utziko da bertan behera.
Igerialdia behin betiko uzten bada bertan behera
ez da izen-ematearen dirua itzuliko bertan
behera utzi izana Klub antolatzailearen
erantzukizuna izan bada salbu.
Igerialdi hauetan izena emateak dagozkion
arauak onartzen direla esan nahi du.
15. Normas complementarias.
El Comité de la organización de cada travesía se
reserva la facultad de modificar o suprimir
cualquiera de los actos programados. Puede que
cualquiera de las travesías programadas llegue a
sufrir modificaciones ó incluso suspenderse por
causas de fuerza mayor. La decisión será tomada
por la autoridad competente (Capitanía Marítima
Comité de árbitros etc) por entender que no se
reúnen las condiciones mínimas para llevarse a
cabo.
El Comité Organizador de la travesía afectada
intentará resolver la situación planteada. En el
caso que la travesía sea suspendida se verá la
posibilidad de celebrarla en otro horario u otra
fecha. Si no fuera posible celebrarla quedará
cancelada definitivamente.
En el supuesto que la travesía sea cancelada
definitivamente no se devolverá el importe de la
inscripción salvo en aquellos casos en que la
cancelación sea por la responsabilidad del Club
organizador.
La inscripción en cada prueba implica la
aceptación de las normas.